Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom wordt de Ring rond Brussel vernieuwd?

De Ring rond Brussel of R0 is hetzelfde gebleven sinds zijn aanleg (tussen de veertig en vijfenzestig jaar geleden). De vele op-en afritten (gemiddeld om de 500m) veroorzaken weefbewegingen en die zorgen dan weer voor files en ongevallen. In 2014 alleen al gebeurden er bijna 1100 hinderincidenten op de Ring rond Brussel. Met de herinrichting wordt de weg volledig vernieuwd en verbetert de afwikkeling van het verkeer.

 

Wat zal de herinrichting precies inhouden?

Er komt een scheiding van het doorgaande en lokale verkeer in hoofd- en parallelrijbanen. Het gaat om twee aparte wegen, zoals in Eindhoven met de Randweg. Enkel in de wisselzones (bijv. viaduct Vilvoorde) wissel je tussen de hoofd- en parallelring. In dit artikel zie je hoe het verkeer op de vernieuwde Ring rond Brussel rijdt.

 

Wordt meteen de hele Ring rond Brussel aangepast?

Het gaat over het noordelijke stuk van de Ring rond Brussel tussen de E40 richting Gent en de E40 richting Leuven. Dat stuk wordt opgesplitst in drie zones: de zone Zaventem (vanaf het knooppunt met de E40 richting Leuven tot en met het knooppunt met de E19 naar Antwerpen), de zone Vilvoorde (van het viaduct van Vilvoorde tot aan het knooppunt van de A12 in Strombeek-Bever) en de zone Wemmel (vanaf het knooppunt van de A12 in Strombeek-Bever tot aan het knooppunt van de E40 in Groot-Bijgaarden).

 

Is de beslissing over de herinrichting van de Ring definitief?

Ja. De Vlaamse Regering besliste in 2013 om de Ring rond Brussel volledig opnieuw in te richten. Ze nam die beslissing op basis van de bevindingen van onderzoeken, zoals een milieueffectenstudie en een maatschappelijke kosten-baten-analyse.

 

Is er overleg geweest met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het dossier van de Ring rond Brussel?

Ja, de Brusselse instanties kregen inspraak in het voorbereidende milieuonderzoek. Ze beslisten mee welke milieu-effecten onderzocht werden en kozen mee de onderzoeksmethodes.

Ook de mobiliteitseffecten van de verschillende voorstellen werden uitgebreid onderzocht, waaronder de gekozen herinrichting met parallelrijbanen.

Ook op het politieke niveau vond er periodiek overleg plaats tussen Brussel en Vlaanderen. In 2014 werd een politieke werkgroep opgericht voor de grote mobiliteitsdossiers die beide gewesten aanbelangen. De herinrichting van de Ring rond Brussel hoort daar uiteraard bij.

 

Hoeveel gaat de volledige herinrichting kosten? Wie gaat dat betalen?

De kost van de werken wordt geraamd op 1,2 miljard euro (incl. btw). Dat is niet alleen de kost van de weginfrastructuur, maar ook de grondige heraanleg van bruggen, de aanleg van een ecoduct, fietsoversteken en fietstunnels, etc.

 

Wanneer wordt de herinrichting uitgevoerd?

De werken starten in 2019. De precieze duur van de werken zullen we pas weten als het project aanbesteed is. Lees hier meer over de historiek van het project en de volgende stappen die het project zal doorlopen.

 

Ik ben bewoner van een faciliteitengemeente en wens informatie in het Frans te ontvangen. Kan dat?

Franstalige bewoners van faciliteitengemeenten kunnen een e-mail sturen om informatie in het Frans te ontvangen.

 

Scheiding van lokaal en doorgaand verkeer

Wat wordt bedoeld met doorgaand en lokaal verkeer?

Een bestuurder die de Ring oprijdt om hem nog voor het eerstvolgende knooppunt te verlaten via een afrit is lokaal verkeer. Hij moet dus de parallelrijbaan nemen. Een bestuurder die van het ene naar het volgende knooppunt rijdt zonder een afrit te nemen is doorgaand verkeer. Hij moet dus op de hoofdrijbaan blijven.

Hoe rij je op de nieuwe Ring rond Brussel van A naar B? Lees het in dit artikel.

 

Waarom parallelrijbanen aanleggen?

Een belangrijke doelstelling van het project is om komaf te maken met de weefbewegingen. Personenwagens en vrachtwagens rijden kriskras door elkaar, omdat er gemiddeld om de 500 meter op- of afrittencomplexen zijn op de Ring rond Brussel. Dat heeft een chaotisch wegbeeld tot gevolg.

Op de vernieuwde Ring volgen automobilisten die de ring op- of afrijden een parallelrijbaan gescheiden van de hoofdrijbaan. Ze rijden niet meer tussen het doorgaande verkeer. Gevolg? Een rustiger wegbeeld en minder ongevallen. De aanleg van parallelrijbanen is dus de beste oplossing.

 

Zal de ring door die opsplitsing breder worden?

Er is een voorontwerp, maar er is nog niet in detail bepaald hoe de nieuwe ring zal ingeplant worden en wat er op het terrein zal veranderen. We weten wel dat de Ring in bepaalde zones breder zal worden dan vandaag het geval is. Waar dat mogelijk is, gaan we de herinrichting doorvoeren door de beschikbare verharde ruimte efficiënter te benutten.

 

Gaat deze verbreding niet een aanzuigeffect teweegbrengen? Is ze met andere woorden niet eerder een tijdelijke oplossing?

Door de herinrichting gaan de files op de Ring rond Brussel niet helemaal verdwijnen, maar we maken de verkeerssituatie wel overzichtelijker en veiliger. De Vlaamse overheid zal in de komende jaren ook 40 km fietspaden aanleggen of vernieuwen en zal drie nieuwe tramlijnen aanleggen in de omgeving van de Ring. Met die maatregelen halen we mensen uit hun auto. Er staat dus meer op de planning dan alleen maar de heraanleg van weginfrastructuur.

 

En als we de maximumsnelheid op de Ring verlagen? Dan verloopt het verkeer toch sowieso veiliger en vlotter?

Snelheid is een factor voor de verkeersveiligheid op de Ring rond Brussel, maar uit onderzoek blijkt ook dat 57% van de ongevallen gebeurt bij snelheden boven de huidige limiet van 120 km/u. Dat betekent dat we, om de ring veiliger te maken, ook zullen moeten inzetten op efficiënte handhaving. Er wordt dus zeker bekeken of er in het kader van de herinrichting installaties voor trajectcontrole geplaatst kunnen worden. Dat is een systeem waarbij de snelheid over een bepaalde afstand wordt gemeten. Dit systeem is vandaag al operationeel op vele Vlaamse snelwegen en blijkt heel goed te werken.

 

Het voorontwerp

Wat is een voorontwerp?

Een voorontwerp is een eerste ontwerp. Het plan is een ruwe schets van het project en is nog niet 100% nauwkeurig of definitief. Het tekenwerk voor het definitieve ontwerp zal aanvangen eind 2016/begin 2017. Het definitieve ontwerp zal als basis dienen voor de uitvoering van de werken. Hier vindt u een overzicht van wat er nog moet gebeuren voor de werken effectief zullen starten (in 2019).

 

Wat gebeurt er met het viaduct van Vilvoorde? Wordt dit geen flessenhals waar het verkeer zal opstroppen?

Het viaduct maakt deel uit van een keuzezone: een zone waar bestuurders kiezen tussen de hoofdring, de parallelring (voor een afrit) en een andere snelweg (de E19 of de A12). Doorgaand en lokaal verkeer worden op het viaduct dus niet fysiek maar met markeringen van elkaar gescheiden.

De parallelrijbanen van het viaduct zullen maar één rijstrook tellen, omdat er niet meer ruimte beschikbaar is. De lagere verkeersstromen op het viaduct laten dat ook toe zonder risico op een flessenhals-effect. Veel doorgaand verkeer op de Ring rond Brussel neemt namelijk de E19 of A12 voor het viaduct. Zo bleek uit tellingen en voorbereidend onderzoek.

Lees hier meer over wat er met het viaduct zal gebeuren. 

 

Onteigeningen

Moet het Laarbeekbos wijken voor de nieuwe Ring rond Brussel?

Aan het Laarbeekbos wordt niet geraakt. Het voorontwerp van de vernieuwde Ring rond Brussel voorziet een as-verlegging waardoor de Ring een stukje opschuift naar het noorden. Het Laarbeekbos blijft daardoor volledig beschermd en de Vlaamse Overheid voorziet een eco-passage over de Ring ter hoogte van het Laarbeekbos. Het landschap wordt hierdoor ontsnipperd, zodat dieren weer van noord naar zuid kunnen. In dit artikel leest u alles over ontsnippering.

 

Zullen er onteigeningen plaatsvinden?

In bepaalde zones zullen we extra ruimte moeten innemen om de scheiding van de verkeersstromen door te voeren. De eigenaars van de terreinen en eigendommen die mogelijk ingenomen zullen worden, worden persoonlijk ingelicht door de Vlaamse overheid.

 

Mobiliteit

Wordt er ook geïnvesteerd in alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer?

De vernieuwing van de ring is nodig maar lost niet alle mobiliteitsproblemen op. Een integrale aanpak met ook aandacht voor openbaar vervoer, weg- en fietsinfrastructuur en mobiliteitsmanagement is noodzakelijk. De Vlaamse overheid investeert dan ook in drie nieuwe tramlijnen (Brabantnet, De Lijn) en in 40 km nieuwe fietspaden in de Vlaamse Rand. Lees hier meer over de investeringen in fietspaden en openbaar vervoer. 

 

Is er in het voorbereidende onderzoek rekening gehouden met het project Uplace?

Het voorbereidende onderzoek naar de herinrichting van de Ring rond Brussel hield rekening met toekomstige ontwikkelingen langs de weg. Er is ook een realistische inschatting gemaakt van de toekomstige verkeerstoename door de nieuwe ontwikkelingen in de Reconversiezone Vilvoorde-Machelen, waar Uplace deel van uitmaakt.

 

Zijn er naast de herinrichting met parallelrijbanen ook nog andere oplossingen onderzocht?

De Vlaamse Regering koos in 2013 voor het huidige plan op basis van een milieueffectenstudie en maatschappelijke kosten-baten-analyse. Die studies vergeleken veel alternatieven, bijv. een dubbeldeksvariant en een variant met een tunnel onder de luchthaven tussen de E40 richting Leuven en de E19 richting Antwerpen. De scheiding van het lokale en doorgaande verkeer met een parallelstructuur kwam als beste plan naar voren.

Lees meer over de alternatieven die onderzocht werden in het strategische plan-MER.
 

Wat met de andere delen van de ring? Het oostelijke deel, bijvoorbeeld? 

Er zijn plannen voor de aanpak van bepaalde knelpunten ten oosten van Brussel, maar die plannen zijn minder vergevorderd dan de plannen voor de Ring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe.

In tussentijd zal de Vlaamse overheid bepaalde knelpunten oplossen d.m.v. kleinschalige aanpassingen aan signalisatie en markeringen. Een voorbeeld hiervan is de aansluiting van de E411 komende uit Waver naar de Buitenring, evenals de aansluiting naar de E411 komende vanuit zowel Binnen- als Buitenring.

De oostelijke Ring rond Brussel is anders dan de noordelijke Ring omwille van de hoogwaardige groene omgeving. Sinds een paar jaar werkt de Vlaamse overheid aan verschillende projecten en ingrepen die de impact van de hoge verkeersdruk op de omliggende natuur zoveel mogelijk trachten te beperken.

Zo werden:

  • in 2015 drie ecotunnels geboord onder de R0 tussen het 4-armenkruispunt en het Leonardkruispunt

  • in 2013 de afwatering van het Leonardkruispunt gesaneerd

  • in 2014 een proefproject uitgevoerd van een ecobrug gebouwd ter hoogte van een reeds bestaande portiek

  • een ecoraster aangelegd langs de R0

  • een plan uitgewerkt uit om de passage aan de Hertenlaan te verbeteren voor mens en dier.

  • In april 2016 ten slotte werd gestart met de aanleg van een nieuw ecoduct in Groenendaal (Hoeilaart). Meer informatie over deze ingrepen vindt u op de volgende pagina’s: Waterafvoer op het Leonardkruispunt, Ecologische maatregelen, Ecoduct in Groenendaal (op wegenenverkeer.be).

Volgende stappen

Wat gaat er nu gebeuren?

Het voorontwerp ligt nu op tafel. In een volgend milieueffectenrapport worden de milieueffecten in meer detail onderzocht. Er worden milderende maatregelen uitgewerkt om bijvoorbeeld geluidsoverlast te verminderen. Daarna volgt een definitief plan en worden de nodige vergunningen aangevraagd voor de bouwwerken.

Lees meer over de volgende stappen in het project.

 

Wat wordt er bestudeerd in het volgende milieu-effectenrapport (start studiewerk: zomer 2016)?

De impact van de vernieuwde Ring rond Brussel wordt bestudeerd op verschillende domeinen: verkeersdoorstroming, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, impact op de levenskwaliteit van de mens, impact op de natuur en impact op de dieren. Het project-MER stelt maatregelen voor om eventuele negatieve effecten te milderen, bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsschermen. 

 

Hoe lang zullen de werken duren?

De werken starten in 2019. De precieze duur van de werken zal pas bekend zijn als de werken aanbesteed zijn en Wegen en Verkeer met de aannemer een fasering en planning kan uitwerken. Hoe dan ook zullen er belangrijke minderhinder-maatregelen genomen worden om de verkeershinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Er is wel op basis van het voorontwerp een eerste inschatting gemaakt van de uitvoeringstermijn: de werken in de Zone Wemmel, Vilvoorde en Zaventem (m.a.w. de 20 km tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe) zullen respectievelijk vier, twee, en vier jaar duren. Betekent dit dat de werken in totaal tien jaar zullen duren? Waarschijnlijk niet, want Wegen en Verkeer zal de werken slim faseren om de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk te houden. Maa het is sowieso te vroeg om vandaag een definitieve timing te communiceren - daarvoor hebben we een definitief ontwerp nodig. 

Vlag Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 - bus 81
3000 Leuven

t.: +32 (0)16 66 57 50
f.: +32 (0)16 66 57 55

Nieuwsbrief

Wilt u het laatste nieuws over de ring om Brussel in uw mailbox?

Schrijf u dan hier in op onze digitale voortgangsberichten.