Bij het plannen van mitigerende maatregelen bij de werkzaamheden moeten ook maatregelen genomen worden door Brussel om de veranderde verkeersstromen te begeleiden. Dit is nu bvb. niet het geval bij de Reyers-werkzaamheden.

Vlaanderen en Brussel sloten op 30 maart 2018 een protocolakkoord af waarin beide gewesten afspraken maakten om hun werking optimaal op elkaar af te stemmen. In het kader van dit protocolakkoord bekijkt De Werkvennootschap voor de opmaak van haar minderhinderplan voor de Werken aan de Ring welke maatregelen er samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen gebeuren.