FAQ Sneltram A12

Het Brabantnet

Wat is het Brabantnet?

Drie interregionale tram(bus)lijnen tussen de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zorgen voor betere mobiliteit en kansen bieden voor sociaal-economische ontwikkeling:

 • de Ringtrambus van Jette via Vilvoorde en de Heizel naar Brussels Airport
 • de Sneltram langs de A12 van Willebroek naar Brussel-Noord
 • de Luchthaventram van Brussel-Noord naar Brussels Airport

Wat willen jullie bereiken met het Brabantnet?

De regio kreunt vandaag onder het sluipverkeer. Bovendien zullen in de toekomst het aantal verplaatsingen en de verkeersdruk hier nog toenemen. Daarom werken we niet alleen aan de Ring rond Brussel zelf, maar willen we ook beter openbaar vervoer in de regio realiseren met de drie nieuwe lijnen van het Brabantnet: de Ringtrambus, de Sneltram A12 en de Luchthaventram.

Traject 

Wat is het traject van de Sneltram A12?

De Sneltram wordt over een afstand van 29 km aangelegd, langs de A12, van het Fort van Breendonk in Willebroek tot aan het Noordstation in Brussel. Er zijn nieuwe haltes voorzien in Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise en Strombeek-Bever. Van Willebroek tot Londerzeel loopt de Sneltram ten oosten van de A12 van Londerzeel tot in Brussel loopt de Sneltram ten westen van de A12. Daarna volgt de Sneltram het traject van de bestaande tramlijnen 51 via Tour & Taxis en de nieuwe Suzan Danielbrug over het kanaal naar het Noordstation.

Lees meer over het traject > Bekijk de video

Waarom werd voor dit traject gekozen?

Het gebrek aan een vlotte openbaar vervoerverbinding tussen Willebroek en Brussel bemoeilijkt het woon-werkverkeer en de vrijetijdsverplaatsingen in de regio. Met de trein moet je omrijden via Dendermonde of Mechelen. Neem je de wagen langs de A12? Dan sta je vaak in de file.

Wie langs de A12 werkt, zal met de Sneltram vlot naar het werk kunnen sporen. Lokale bedrijven zullen dus makkelijker werknemers kunnen aantrekken. Met de Sneltram worden ook het Fort van Breendonk, de Plantentuin van Meise, de Heizel en het centrum van Brussel vlot bereikbaar. Er is bovendien aansluiting voorzien met de ander openbaar vervoer, denken we maar aan de metro, tram en Ringtrambus aan de Heizel of de metro aan Belgica of de trein aan het Noordstation. 

De tramlijn loopt volgens huidige ontwerpen tot in Willebroek maar zal dit tracé ooit verlengd worden naar Antwerpen?

De halte Willebroek wordt in eerste instantie ontworpen als de eindhalte van het project, maar een latere doortrekking richting Puurs, Boom en Antwerpen blijven mogelijk. 

Haltes

Waar situeren zich de nieuwe haltes?

 • Willebroek - Fort Breendonk
 • Londerzeel - Ter hoogte van de kruising spoorlijn en A12
 • Wolvertem - Halte Noorden
 • Meise - Centrum
 • Strombeek-Bever (Grimbergen) - Parking C 

 

Op Brussels grondgebied zal de Sneltram ondermeer een halte hebben aan de Heizel, het kerkhof van Jette, Belgica, Tour en Taxis en het Noordstation.

Zijn de plaatsen van de haltes bepaald of nog wijzigingen mogelijk?

De Sneltram moet een snelle openbaar vervoerverbinding worden tussen verschillende woonkernen langs de A12 onderling en tussen deze woonkernen en Brussel. Door het aantal haltes te beperken en een zo rechtlijng mogelijk traject te kiezen, krijgen we een echt snelle verbinding.

De haltes zijn zorgvuldig gekozen op basis van een analyse van onder meer bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, busreizigers en automobilisten.

Ligt de inrichting van de haltes al helemaal vast?

Het tracé van de tramlijn ligt vast, maar de inrichting van de tramhaltes en de omgeving nog niet. De halteomgevingen worden samen met de gemeenten nog in detail ontworpen.

Hiervoor zal elke gemeente een gemeentelijk RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) opmaken. Dankzij de tram, de fietssnelweg en de Park+Ride-zones worden deze haltes multimodale knooppunten voor zowel voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als voor auto’s. Dankzij de aanleg van de tram krijgt de openbare ruimte bovendien een opwaardering.

De gemeenten Londerzeel en Meise zijn reeds gestart met de voorbereiding van het RUP. Voor meer informatie kan je dus ook terecht bij de betrokken gemeenten.

Zal er voldoende parkeerplaats zijn?

Exacte aantallen kunnen we pas geven als het ontwerp van een halte definitief is. Het aantal parkeerplaatsen wordt gebaseerd op een realistische inschatting van de verwachte reizigersaantallen per halte. 

 • Willebroek, aan het knooppunt A12 en N16 trekt het meeste autoverkeer aan en zal dus de meeste parkeerplaatsen nodig hebben. 
 • De haltes in Londerzeel, Wolvertem en Meise werken eerder op lokaal niveau. Sluipverkeer moet hier net vermeden worden. 
 • Aan de halte in Strombeek worden geen bijkomende parkeerplaatsen voorzien (aangezien Parking C vlakbij is).

Worden er fietsenstallingen voorzien aan de haltes?

Parallel met de tram en de A12 zal ook een hoogwaardige fietssnelweg de betrokken gemeenten verbinden. Met de aanleg van deze fietssnelweg, de F28, wordt dus een groter aantal fietsers verwacht. Daarom zullen er voldoende fietsenstallingen voorzien worden. Exacte aantallen kunnen we pas geven zodra het ontwerp van de halteomgevingen definitief zijn. 

Waarom wordt er in Londerzeel toch maar 1 halte en geen 2 haltes voorzien?

In de initiële plannen waren twee haltes voorzien in Londerzeel. Die haltes hebben we in de huidige plannen op een strategisch gekozen punt samengebracht. De centrale halte zorgt ervoor dat iedereen in de regio bediend blijft. Ook vermijden we zo een extra stop, wat de reistijd ten goede komt. 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Ga ik op mijn gemak kunnen overstappen van de bus op de tram, en omgekeerd?

De gemeenten houden bij het ontwerpen van de haltes zoveel mogelijk rekening met het comfort van de reizigers.

Aan elke halte zal je kunnen schuilen en er zal real time reisinformatie te vinden zijn van bussen én trams. Op- en afstappen van een tram- of bushalte zal veiliger worden: de haltes worden zoveel mogelijk gescheiden van het doorgaand autoverkeer. Waar dit niet mogelijk is, worden veilige oversteekplaatsen voorzien.

Wat gebeurt er met de snelbus die vandaag rijdt?

De Sneltram zal de snelbus op termijn vervangen en er zullen nieuwe lokale buslijnen komen die reizigers naar de haltes van de Sneltram brengen.

Bereikbaarheid met de fiets  

Is er rekening gehouden met bestaande fietsroutes? Is de nieuwe tramlijn afgestemd op het fietsroutenetwerk?

Vandaag zijn er meerdere fietsroutes langs het traject van de Sneltram. In de buurt van het traject en de verschillende gemeenten lopen meerdere aansluitingen op recreatieve fietsroutes en op de fietssnelweg F28.

Voor de fietssnelweg F28 moeten er wel nog een aantal missing links en veiligheidsknelpunten weggewerkt worden. Werken aan de Ring realiseerde reeds de het deel van de fietssnelweg in Grimbergen en Meise. De aansluiting naar het noorden (richting Willebroek) is gepland en zal door de Provincie Vlaams-Brabant worden opgenomen.

Samen met de Sneltram wordt de kwaliteit van de fietsinfrastructuur langs de A12 naar een hoger niveau gebracht.

Kan ik met de fiets op de trambus?

Gewone fietsen mogen niet op de bus of tram. Als je de andere reizigers niet hindert, mag je wel gratis een plooifiets (opgevouwen) of step meenemen. Aan de haltes van de Sneltram worden veilige fietsenstallingen voorzien.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van De Lijn (www.delijn.be).

Bereikbaarheid met de auto

Zijn de haltes makkelijk bereikbaar met de auto?

De haltes van de Sneltram worden optimaal afgestemd op het wegennetwerk. Ze zijn gemakkelijk te bereiken (te voet, per fiets, met de auto,…). Aan de meeste tramhaltes zullen zijn Park&Rides worden voorzien.

Waarom verdwijnen sommige op- en afritten naar de A12?

De kruispunten op de A12 hebben een kwalijke reputatie. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke kruispunten waar dagelijks lange files staan en vaak zware ongevallen gebeuren.

Het verbeteren van de veiligheid voor álle weggebruikers is dan ook de belangrijkste drijfveer om deze zwarte punten aan te pakken. Het AWV is hiervoor verantwoordelijk en maakt hier vandaag al werk van. 

Impact

Wat biedt deze sneltram nu voor mijn gemeente?

Een goede mobiliteit in de regio zorgt voor vlotter woon-werkverkeer en een betere bereikbaarheid van de lokale bedrijven en recreatieve bestemmingen.

Met nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen zorgen we ervoor dat woonkernen opnieuw verbonden worden en de A12 niet langer een barrière vormt. 

De publieke ruimte aan de haltes wordt heraangelegd met aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en combi-mobiliteit. Je kan er dus eenvoudig en vlot wisselen van transportmiddel.

Wat met biologisch waardevolle gebieden?

Langs het traject van de sneltram vind je het Park van Bever, de Plantentuin van Meise, het Domein Terassel, het Neromhof, het bos bij de Boskapel van Imde, het Leefdaalbos, enz.

Het traject van de Sneltram wordt zoveel mogelijk in het bestaande landschap ingericht. Waar toch waardevol gebied moet opgeofferd worden, wordt dit d.m.v. boscompensatie (dubbel) gecompenseerd. Bij de keuze van de aanplanting van bomen wordt rekening gehouden met begroeiing die het landschappelijk karakter versterkt.

Daarnaast zorgt de aanleg van het traject voor extra opportuniteiten om de omgeving te beschermen (vb. geluidsschermen).

Heeft het traject impact op overstromingsgebieden of op de ecologie van de betrokken gemeenten?

Het traject zal zeker een impact hebben op de omgeving. Dit wordt in kaart gebracht met een Milieu Effecten Rapport (MER), waarbij o.a. de aspecten geluid, mobiliteit en water grondig onderzocht worden. Voor bepaalde ingrepen die een grote impact hebben op mens en/of milieu zullen alternatieve maatregelen voorgesteld worden.

Zal de Sneltram voor extra verkeershinder of geluidsdruk zorgen?

Het traject zal zeker een impact hebben op de omgeving. Dit wordt in kaart gebracht met een Milieu Effecten Rapport (MER), waarbij o.a. de aspecten geluid, mobiliteit en water grondig onderzocht worden. Voor bepaalde ingrepen die een grote impact hebben op mens en/of milieu zullen alternatieve maatregelen voorgesteld worden.

Timing en procedure

Waar staan we in het proces?

In april 2020 werd de startnota voor de aanleg van de Sneltram goedgekeurd. In het concept staan de nodige aanpassingen aan de weginfrastructuur en de fietsersbruggen en -tunnels van de A12. Je vindt de volledige nota terug op deze pagina.

In 2021 volgt de opmaak van een projectnota. 

Parallel aan de opmaak van de projectnota zullen de gemeentelijke RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) verder worden uitgewerkt waarbij de ruimere halteomgevingen door de betrokken gemeenten verder worden gepland en bestemd. Ook de Park&Rides en de fietsbruggen worden daarin als mogelijke bestemming mee worden opgenomen. 

Wat is de volgende fase?

De volgende stap, na de goedkeuring van de projectnota, is de impact op de omgeving in kaart brengen met een MER-onderzoek (milieueffectenrapport). Voor bepaalde ingrepen die een grote impact hebben op mens en/of milieu zullen alternatieve maatregelen voorgesteld worden, zoals bijvoorbeeld geluidsschermen, aangepast wegdekmateriaal of een ander snelheidsregime.

Samen met het project-MER kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het verkrijgen van de omgevingsvergunning is gepland voor het jaar 2022.

Na het verlenen van de vergunning en het verwerven van de gronden kan het project gerealiseerd worden door een aannemer.

Deze aannemer wordt aangesteld via een openbare aanbestedingsprocedure in opdracht van de Werkvennootschap. Het is de bedoeling dat dit project zal worden aanbesteed middels een DBFM-procedure (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de opdrachtnemer naast de bouw ook instaat voor het ontwerp, de financiering en het onderhoud. De zoektocht naar een geschikte aannemer is gepland voor het jaar 2023.

Om het project te realiseren zullen nog een groot aantal grondverwervingen nodig zijn. Voor de percelen waarvan een deel van de oppervlakte moet worden aangekocht, zullen eerst een grensbepalingen en grondonderzoeken gebeuren.  

Waarom gebeuren er grondonderzoeken?

Om het project goed te kunnen ontwerpen, moeten de architecten weten hoe de staat is van de ondergrond. De infrastructuur, zeker de traminfrastructuur, de bruggen en de tunnels moeten stevig kunnen worden gefundeerd in de ondergrond.

> Lees ook het interview met Joost Swinnen, integraal projectleider van het Brabantnet.

Waarom komen landmeters opmetingen doen op mijn eigendom?

Om de exacte grens te kunnen bepalen tussen het openbaar domein en de percelen van de individuele eigenaars, moeten de landmeters alle gegevens van de percelen kennen. Op die manier kunnen ze exact de huidige en toekomstige grens vastleggen met de zone die nodig is voor de realisatie van het tramproject.

> Lees ook het interview met Joost Swinnen, integraal projectleider van het Brabantnet.

Wanneer starten de werken?

Op dit moment kunnen we nog geen inschatting voor realisatie geven, maar voor 2023 zullen de werken niet kunnen beginnen, aangezien er nog een heel ontwerp- en vergunningentraject is af te leggen.

> Lees ook het interview met Joost Swinnen, integraal projectleider van het Brabantnet.

Wanneer mogen we de eerste tram verwachten?

Op dit moment kunnen we nog geen inschatting voor de exploitatie van de Sneltram A12 geven.

Minder-Hinder

Op welke manier wordt de hinder van de werken beperkt?

Bij infrastructuurwerken is hinder onvermijdelijk. We doen er alles aan om die zoveel mogelijk te beperken en iedereen goed geïnformeerd te houden. 

Van zodra de Sneltram in uitvoering gaat zal er een Minder-Hinderteam samengesteld worden. Via bewonersbrieven en nieuwsbrieven worden alle betrokkenen tijdig op de hoogte gebracht van de verschillende werffases en eventuele omleidingen.

> Lees meer over Minder-Hinder

 

Communicatie en inspraak 

Hoe blijf ik op de hoogte van de Sneltram?

Op de website vind je steeds de juiste informatie. Volg onze facebookpagina of schrijf je via onderstaande link in op de digitale nieuwsbrief van de Sneltram. Zo blijf je op de hoogte van de laatste informatie.

> Naar de facebookpagina > Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Sneltram

Komt er nog een inspraakmoment voor buurtbewoners?

De Werkvennootschap draagt inspraak hoog in het vaandel. Participatie en communicatie is een van de belangrijke pijlers waarop Werken aan de Ring steunt. Ook voor de Sneltram. In deze fase zijn geen inspraakmomenten voorzien. Naar aanleiding van de aanvraag van de omgevingsvergunning zal wel een participatiemoment georganiseerd worden. 

Wil jij daarvan op de hoogte blijven? 

> Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Sneltram  

Waar kan ik terecht als ik vragen heb? 

Als je nog vragen hebt, dan kan je die stellen via sneltram@werkenaandering.be