Geen aansluiting voorzien op de Ring bij de woonkernen. Er is een beperkt aantal aansluitpunten op de hele Ring.

Op mesoniveau (= schaal van het hele te onderzoeken deel van de R0) werden een aantal ontsluitingsscenario's opgemaakt, waarbij onderzocht wordt of alle bestaande op- en afritten behouden kunnen/moeten blijven en zo ja hoe deze best worden vormgegeven, rekening houdende met de geldende richtlijnen en normen inzake ontwerp en verkeersveiligheid

Auto