Herinrichting van Ring Noord

Regio

Noordelijke rand

Projectstatus

Studie
De ruimtelijke herinrichting van het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0) – het gebied tussen, en met inbegrip van, de verkeerswisselaars R0/E40 Groot-Bijgaarden en R0/E40 Sint-Stevens-Woluwe, wil de infrastructuur leesbaarder, logischer en verkeersveiliger maken. Zo kan de doorstroming verbeteren en halen we het sluipverkeer terug naar de Ring. Dat zal de woonkernen in de omgeving meer leefbaar maken.

Door meer ruimte te maken onder, boven en langs de Ring voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verhogen we de multimodale bereikbaarheid van de regio. De bestaande water- en groengebieden rond de Ring zijn versnipperd geraakt. Met groene en recreatieve verbindingen werken we barrières tussen woonkernen en natuurgebieden weg.

" De Ring mag niet langer een barrière zijn, maar moet zorgen voor verbindingen. "

 
Nieuw GRUP

Om dat te realiseren is een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig dat de nieuwe bestemmingen in het gebied vastlegt. Het planteam, dat uit het Departement Omgeving en De Werkvennootschap bestaat, is verantwoordelijk voor het hele planningsproces en bereidt het GRUP voor. Uiteindelijk neemt de Vlaamse Regering een definitieve beslissing.

Planningsproces

Dat GRUP krijgt vorm via een geïntegreerd planningsproces. Een proces dat tijd vraagt, maar veel ruimte voorziet voor intense samenwerking, voor het afwegen van voor- en nadelen en voor een breed debat. Het planningsproces voor de herinrichting van Ring Noord werd opgestart nadat de Vlaamse regering in mei 2018 de startnota goedkeurde. Hierin staan vier plandoelstellingen geformuleerd:

  • een logische en verkeersveilige infrastructuur realiseren
  • de leefbaarheid rondom de Ring verhogen
  • de multimodale bereikbaarheid van de regio optimaliseren
  • de landschappelijke inpassing van de infrastructuur verbeteren

 

Lees meer over:

de plandoelstellingen het geïntegreerd planningsproces

Oplossingsrichtingen

In het voorjaar van 2018 trokken we met eerste voorstellen voor de herinrichting van de Ring naar de brede bevolking. Tijdens die infomarkten en gespreksavonden verzamelden we waardevolle feedback. Ook de inspraakreacties tijdens de publieke raadpleging die volgde op de publicatie van de startnota leverde nieuwe inzichten en constructieve bedenkingen op. Al die reacties voedden, in samenwerking met vele actoren, het verdere onderzoek. Dat resulteerde uiteindelijk in drie oplossingsrichtingen met elk een aantal alternatieven en varianten. Want de plandoelstellingen waarmaken, dat kan op verschillende manieren. Samengevat zien de oplossingsrichtingen eruit als volgt:

1. Light

Het vertrekpunt hier is een zo groot mogelijk behoud van de bestaande situatie. Een aantal op- en afritten wordt afgekoppeld van de Ring of samengevoegd. Op die manier kan de Ring wel voldoen aan de hedendaagse veiligheidsnormen.
 

2. Parallel

Hier scheiden we lokaal van doorgaand verkeer door langs beide zijden van de Ring parallelrijbanen aan te leggen, die als autosnelweginfrastructuur worden ingericht. Wisselen tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan kan enkel aan de verkeerswisselaars.
 

3. Lateraal

Ook in dit systeem scheiden we lokaal van doorgaand verkeer, maar wordt de lokale rijbaan slechts aan één kant van de Ring voorzien. Bovendien wordt deze laterale weg ingericht als een stedelijke boulevard, toegankelijk voor openbaar vervoer en fietsers.
 
Lees meer over

de oplossingsrichtingen

 
Beoordeling van de alternatieven

Al deze oplossingsrichtingen met hun alternatieven en varianten worden uitgebreid toegelicht in de scopingnota. Die nota beschrijft wat in het plan-milieueffectenrapport, de maatschappelijke kosten-batenanalyse en het ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden onderzocht. Daarnaast loopt er ook een futureproof-scan waarin we kijken in welke mate de verschillende alternatieven voldoende robuust en flexibel zijn om zich aan te passen aan toekomstige trends en om stand te houden in een onzekere toekomst.

Lees meer over

het plan-MER