Kunnen jullie iets meer vertellen en laten zien welke maatregelen jullie nemen om de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren m.b.t. geluidshinder en fijn stof / luchtkwaliteit - bvb. het type groenbeplanting; het beperken van de hinder tijdens de werk

Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn. Deze milderende maatregelen worden meegenomen in het ontwerp. Met het programma 'Werken aan de Ring' willen we actief meewerken aan de realisatie van een modal shift, dit door onder meer de aanleg van fiets-o-strades, tramlijnen, het opzetten van een community met bedrijven,... Ook deze maatregelen zullen helpen om fijn stof verder te beperken. Het type groenbeplanting zal bepaald worden tijdens het lopende ontwerp, in functie van het landschapsontwerp en de projectdoelstellingen (waaronder leefbaarheid). Er werd reeds een werkgroep minder hinder opgestart, waarbij gemeenten en bedrijven nauw betrokken worden. Hierbij gaat veel aandacht naar de realisatie van een modal shift tijdens de werken, die nadien ook behouden kan blijven.

Fijn stof