Alternatieven voor Ring Noord

De vier plandoelstellingen voor de herinrichting van het noordelijke deel van Ring waarmaken kan op verschillende manieren. De mogelijke alternatieven met hun varianten hebben we gebundeld in drie oplossingsrichtingen: light, parallel en lateraal. Het gaat telkens om een integraal ontwerp. Dit houdt in dat er bij alle alternatieven en varianten rekening gehouden wordt met openbaar vervoer-, fiets-, en groenverbindingen en landschappelijke inpassing. Want de herinrichting van de Ring is niet alleen een infrastructuurproject voor de autogebruiker, het zet evenzeer in op andere vervoersmodi en op de leefbaarheid in de regio.

Alle alternatieven en varianten staan beschreven in de scopingnota die in juni 2019 werd gepubliceerd. In onderstaand filmpje vatten we de oplossingsrichtingen samen:

Het parallelle alternatief

 

Een eerste concept bestaat uit de scheiding van doorgaand en lokaal verkeer door de aanleg van een symmetrische parallelinfrastructuur. Hierop takken dan de op- en afrittencomplexen aan. De uitwisseling tussen doorgaand en lokaal verkeer gebeurt in de verkeerswisselaars. Daardoor verdwijnen actuele knelpunten op de doorgaande Ring en wordt die verkeersveiliger, maar worden de verkeerswisselaars complexer. Dit concept biedt mogelijkheden tot structurele aanpassingen die de leefbaarheid in de omgeving ten goede komen.

Het light alternatief

 

Dit alternatief beoogt een optimalisatie van de bestaande Ringinfrastructuur met minimale ingrepen. De oplossing bestaat hier niet uit een rigoureuze scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, maar in een aantal punctuele scheidingen, creatieve oplossingen en een reductie of combinatie van aansluitingscomplexen. Op grote delen van de Ring blijft het dus een gemengd systeem met lokaal en doorgaand verkeer.

De aanpassingen kunnen er wel voor zorgen dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd en dat er ruimte voorzien kan worden voor de landschappelijke integratie van de Ringinfrastructuur.

Het laterale alternatief

 

Dit is gegroeid uit de light-benadering, waarbij het aantal  aansluitingscomplexen op de Ring gereduceerd wordt en lokaal verkeer via stedelijke boulevards op enkele plaatsen naar de Ringinfrastructuur wordt gebracht. Ook hier willen we het stedelijk, lokaal verkeer rigoureus scheiden van het doorgaand verkeer op de Ring. In dit concept is er plaats voor openbaar vervoer en zachte weggebruikers. Het doortrekken van de laterale weg zou zowel de leesbaarheid op de noordelijke Ring als de kansen voor stedelijke ontwikkelingen kunnen verhogen.

Tijdens de gespreksavonden in het voorjaar van 2019 stelden we op posters de alternatieven per zone voor aan de hand van plannen en schetsten:

Bekijk de posters