Het geïntegreerd planningsproces

De publicatie en de goedkeuring door de Vlaamse regering van de startnota in mei 2018 betekende de start van het geïntegreerd planningsproces. In dit proces verlopen de ruimtelijke afweging, het ontwerpend onderzoek, verschillende effectbeoordelingen zoals de milieubeoordeling en watertoets, ruimtelijke veiligheidsrapportage en maatschappelijke kosten-batenanalyse geïntegreerd. Op die manier zijn de verschillende processen op elkaar afgestemd en worden tegenstrijdigheden vermeden.

Het is een proces dat tijd vraagt. En dat is goed. De stappen in het proces maken ruimte voor intense samenwerking, voor het afwegen van voor- en nadelen en voor een breed debat. Zo realiseren we een project, gedragen door vele schouders, inzichten en meningen.

Het geïntegreerd planningsproces voor de herinrichting van Ring Noord zal resulteren in een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een voorkeursalternatief waarin de nieuwe bestemming van het gebied wordt vastgelegd. In de figuur hieronder vind je alle stappen die deel uitmaken van het planningsproces.