Plandoelstellingen voor de herinrichting van Ring Noord

In de startnota, gepubliceerd in mei 2018, beschreven we in vier plandoelstellingen wat we met de herinrichting van de Ring willen bereiken: een logische en verkeersveilige infrastructuur, verhoogde leefbaarheid rondom de Ring, een multimodale bereikbaarheid van de regio en een verbeterde landschappelijke inpassing van de infrastructuur.

In de evaluatie van de verschillende oplossingsrichtingen en alternatieven spelen de plandoelstellingen een belangrijke rol. Dankzij de resultaten van verschillende studies zoals het plan-milieueffectenrapport, het ruimtelijk veiligheidsrapport, de maatschappelijke kosten-batenanalyse zullen we de verschillende alternatieven kunnen toetsen aan de plandoelstellingen.

 

 

 

Verkeersveilige infrastructuur

Het herinrichten van oude en verouderde infrastructuur volgens het principe van het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer. Zo willen we komen tot een beter leesbare, meer logische, en verkeersveiligere infrastructuur met minder incidenten en een verbeterde doorstroming.

Meer leefbaarheid

Het verhogen van de leefbaarheid rond de Ring door rekening te houden met aspecten van leefkwaliteit in de omgeving zoals geluid, lucht, gezondheid, klimaat, biodiversiteit, water enz. In de nabijgelegen dorpskernen streven we o.a. naar de vermindering van het sluipverkeer dankzij de herinrichting van de Ring.

Multimodale bereikbaarheid

Bij de herinrichting worden over, onder en langs de Ring mogelijkheden voor fietsverkeer en openbaar vervoer mee ontwikkeld. Oversteken en onderdoorgangen worden veiliger en multimodaal gemaakt, en bijkomende verbindingen en/of doorstromingsmaatregelen voor langzaam en openbaar vervoer worden voorzien. De barrièrewerking van de Ring voor voetgangers, fietsers, en openbaar vervoer wordt verminderd om op die manier de multimodale bereikbaarheid van de regio te verhogen.

Landschappelijke inpassing

Over het hele projectgebied wordt ingezet op de landschappelijke inpassing van de infrastructuur in de omgeving, zowel de Ring als het onderliggende wegennet. Zo willen we de ruimtelijke en landschappelijke barrièrewerking van de Ring verminderen, de leefbaarheid in de onmiddellijke omgeving verbeteren en bijdragen tot het herstel en de versterking van de groene, blauwe en ecologische verbindingen. We verminderen daarmee de barrièrewerking van de Ring voor de mens, maar ook voor de natuur en de dieren.