Studies om alternatieven te evalueren volop bezig

Vorig jaar in juni publiceerden we de scopingnota waarin de verschillende oplossingsrichtingen, alternatieven en varianten voor de herinrichting van de Ring Noord uitgebreid worden toegelicht. Om al die mogelijkheden te kunnen beoordelen gingen in het najaar verschillende studies van start: het plan-milieueffectenrapport (plan-MER), de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) en een futureproof-scan. Die zullen het mogelijk maken om de verschillende alternatieven tegenover elkaar af te wegen.

“In de evaluatie van de verschillende alternatieven en varianten spelen de plandoelstellingen een belangrijke rol.”, zegt Veerle Van Hassel, ruimtelijk planner bij het departement Omgeving. “In de startnota, gepubliceerd in mei 2018, beschreven we in vier plandoelstellingen wat we met de herinrichting van de Ring willen bereiken: een logische en verkeersveilige infrastructuur, verhoogde leefbaarheid rondom de Ring, een multimodale bereikbaarheid van de regio en een verbeterde landschappelijke inpassing van de infrastructuur.”

“In het planteam voelden we de nood aan om deze plandoelstellingen te concretiseren. We gingen hiervoor aan de slag met verschillende actorengroepen en het burgerpanel. Aan elke plandoelstelling koppelden we een aantal onderzoeksvragen en parameters. Als we kijken naar de multimodale bereikbaarheid kunnen we bijvoorbeeld nagaan in welke mate een alternatief voldoende flexibel is om hoogwaardig openbaar vervoer te integreren, maar ook in welke mate het mobipunten mogelijk maakt. Op die manier hebben we alle plandoelstellingen uiteengetrokken in verschillende facetten en hebben we betere tools in handen om de alternatieven te vergelijken.”

“Die alternatieven en varianten zijn het resultaat van uitgebreide studie, maar ook van brede inspraak en intense samenwerking.”, legt Nele Degraeuwe, programmamanager bij De Werkvennootschap, uit. “Al die mogelijke oplossingen moeten we kunnen toetsen aan de plandoelstellingen. De input hiervoor halen we uit de verschillende studies die zijn opgestart: het plan-MER, de MKBA, het RVR en de futureproof-scan. Drijvende kracht achter deze studies is het ontwerpend onderzoek, gestuurd en gevoerd door het planteam en MoveR0, om de mogelijkheden te verkennen en de alternatieven verder te optimaliseren.”

Een van de lopende studies is het plan-milieueffectenrapport. “Hierin onderzoeken we de mogelijke impact van de verschillende alternatieven en varianten op het milieu in de brede zin van het woord.”, zegt Cedric Vervaet, MER-coördinator bij Antea.

“Een MER-onderzoek bestaat uit verschillende disciplines die je in grote lijnen kan opsplitsen in drie groepen. Er zijn de ruimtelijke disciplines met onder meer de impact op de bodem, waterhuishouding, landschap en biodiversiteit, maar ook landbouw en bedrijvigheid. In de groep leefbaarheidsdisciplines vinden we mobiliteit, lucht en geluid terug. Hier gaan we na hoeveel mensen er bij de verschillende alternatieven op vlak van  lucht- en geluidskwaliteit op voor- en achteruitgaan. Tot slot onderzoeken we ook de impact op het klimaat. Op basis van een aantal klimaatscenario’s maken we een doorkijk naar 2030, 2050 en 2100 om na te gaan in welke mate de oplossingen zich aan een wijzigend klimaat kunnen aanpassen. We kijken ook in welke mate ze bijdragen aan  de doelstellingen van Vlaanderen en Brussel om de CO2-uitstoot te verlagen.”

“We evalueren dus de impact van alle alternatieven en varianten op de verschillende disciplines. In deze fase identificeren we ook welke en waar er milderende maatregelen nodig zullen zijn.”

“De resultaten van het plan-MER, maar ook van de andere lopende studies verwachten we in het najaar.”, geeft Nele Degraeuwe nog mee. “Dan kunnen we op basis van al deze resultaten de alternatieven aanpassen. Het is best mogelijk dat daar dan een geoptimaliseerd alternatief of een nieuw ‘puzzelalternatief’ uit voortvloeit, waarbij per geografische deelzone een ander alternatief gekozen wordt. Maar dat zal pas blijken nadat alle resultaten van de studies zijn verwerkt.”

Lees meer over

Wie is…
• het planteam: dit bestaat uit het departement Omgeving en De Werkvennootschap
• MoverR0: een tijdelijke vereniging van Sweco en Arcadis, met in onderaanneming Mint nv, Stedenbouw & Architectuur Frank Van Hulle, Zwarts & Jansma Architects en Cluster Landschap & Stedenbouw
• Antea en Tractebel: deze studiebureaus voeren samen het MER-onderzoek uit.