Waarom duurt dat zo lang?

De procedures voor de herinrichting van de Ring in het kort

Om grote infrastructuurprojecten zoals de herinrichting van de Ring in goede banen te leiden, voerde de Vlaamse Overheid procedures in die ervoor zorgen dat het onderzoek geïntegreerd verloopt, iedereen wordt gehoord en alle belangen afgewogen. Zo werken we aan een wervend project, gedragen door vele schouders, inzichten en meningen.

Maar daar is tijd voor nodig, veel tijd soms. En gelukkig maar. De stappen in het proces maken ruimte voor intense samenwerking, voor het afwegen van voor- en nadelen en voor een breed debat. Nieuwe infrastructuur zal decennialang onze mobiliteit en leefomgeving bepalen. Ze biedt ook kansen om maatschappelijke problemen aan te pakken. Om dat te realiseren ga je dus liever niet over een nacht ijs. Aan de hand van twee sleutelbegrippen lichten we het proces kort toe.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Om ingrijpende infrastructuurprojecten te realiseren is er vaak een bestemmingswijziging nodig. Die nieuwe bestemming van een gebied wordt vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP. In een RUP regelen overheden in Vlaanderen de bestemming, inrichting en beheer van ruimte. Je vindt erin terug welke activiteiten mogen plaatsvinden, waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet worden voldaan.In opdracht van de Vlaamse Regering wordt voor de herinrichting van de Ring rond Brussel een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een GRUP, opgemaakt. Het planteam dat bestaat uit het Departement Omgeving en De Werkvennootschap, bereidt het GRUP voor. Uiteindelijk neemt de Vlaamse Regering een beslissing.

Geïntegreerd planningsproces

Dat GRUP krijgt vorm via een geïntegreerd planningsproces (GPP). Ruimtelijke planning, effectbeoordelingen zoals de milieubeoordeling en watertoets, ruimtelijke veiligheidsrapportage en maatschappelijke kosten-batenanalyse verlopen geïntegreerd. Zo zijn alle processen op elkaar afgestemd.

Aan het einde van een GPP ligt er een GRUP waarin de bestemmingen van de nieuwe infrastructuur zijn vastgelegd. Dan start het ontwerpen van de infrastructuur en volgen nieuwe effectbeoordelingen. Zijn de ontwerpen klaar? Dan kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Burgers en andere actoren worden vanaf het begin via inspraakmomenten betrokken.