Ondertunneling voor fijn stof en geluid?

Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn om hinder door fijn stof te beperken. Deze milderende maatregelen worden meegenomen in het ontwerp. Met het programma 'Werken aan de Ring' willen we actief meewerken aan de realisatie van een modal shift, dit door onder meer de aanleg van fiets-o-strades, tramlijnen, het opzetten van een community met bedrijven,... Ook deze maatregelen zullen helpen om fijn stof verder te beperken. Daarnaast bekijken we of een ondertunneling in bepaalde zones wenselijk en haalbaar is.

Fijn stof