Mobiliteit in de regio

Om het verkeer in de Rand opnieuw vlot te krijgen, optimaliseren we met het programma Werken aan de Ring de netwerken voor de verschillende vervoerswijzen. Die netwerken integreren en verbinden we met elkaar.

We brengen de R0 en het aansluitend onderliggende wegennet opnieuw in lijn met de wegencategorisering. We brengen het verkeer op de wegen waar het thuishoort. Daartoe creëren we een sturend netwerk waarbij auto- en vrachtverkeer de routes gebruiken die voor hen meest geschikt en/of gewenst zijn. Zo willen we het doorgaand of ongewenst verkeer weghouden uit de woonkernen.

We kiezen resoluut voor een multimodale aanpak om de infrastructuur voor alle weggebruikers te verbeteren.

Voetgangers

Het voetgangersnetwerk is versnipperd en de veiligheid van de zachte weggebruiker is niet gegarandeerd. Daarom zullen de bestaande kruisingen met de Ring verbeterd worden en leggen we nieuwe, veilige kruisingen aan.

Fiets

We werken aan een samenhangend fietsnetwerk dat zowel recreatief als functioneel voor een verbeterde fietservaring zorgt. De aanleg van verleidelijke, meer efficiënte en veilige infrastructuur zal de overstap naar de fiets bevorderen.

Onze fietsprojecten

Openbaar vervoer

Het Brabantnet omvat drie nieuwe openbaar vervoersverbindingen. Zo willen we automobilisten meer alternatieven voor de auto bieden. De drie voorziene tram(bus)lijnen – samen goed voor 60 km – zorgen voor een vlotte verbinding tussen de Noordrand en de hoofdstad.

Onze openbaar vervoer-projecten

Wegverkeer

We werken aan het vernieuwen van de oude infrastructuur door de logica en leefbaarheid ervan te verhogen. We trachten de verkeersveiligheid te verbeteren om zo het aantal incidenten en ongevallen te verminderen en de doorstroming te verbeteren. Dit doen we zowel voor het noordelijk als het oostelijk deel van de Ring

Onze projecten in zone Ring Noord

Onze projecten in zone Ring Oost

Mobipunten

Naast het verbeteren van de netwerken van de verschillende verkeersmodi, zetten we ook in op het combineren van verschillende vervoersmiddelen op een betrouwbare manier. Daarom realiseren we op verschillende plaatsen mobipunten. Dat zijn fysieke plaatsten waar verschillende mogelijkheden zijn om van het ene vervoersmiddel over te stappen naar een ander vervoersmiddel.

Onze mobipunten

Ga terug