Samenwerken aan de Ring

Werken aan de Ring is een verhaal waarmee we inzetten op multimodale bereikbaarheid van de regio, verkeersveiligheid, leefbaarheid, landschap en natuur. Om van dat verhaal een gedragen project te maken, is samenwerking met een brede waaier van actoren van groot belang. We zijn er oprecht van overtuigd dat door de discussie aan te gaan en verschillende belangen en visies te omarmen, we een programma kunnen realiseren waar iedereen mee zijn schouders onder zet. 

Vijfsporenbeleid 

Al in september 2017 startte De Werkvennootschap met een intensief proces van overleg op verschillende sporen. Deze aanpak blijven we verderzetten en intensifiëren. De vorm en intensiteit van de samenwerking kan variëren per stakeholdergroep en al naar gelang de fase waarin het project zich bevindt.  

Onderstaand schema geeft weer via welke werkvormen we met de verschillende stakeholders samenwerken. 

Bestuurlijke actoren: 

De gemeenten van de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke administraties (Vlaanderen, Brussel en Wallonië), overheidsinstellingen, openbare vervoermaatschappijen en de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant werken in een intensief overlegproces en studietraject mee aan een breed gedragen programma.

Middenveld – belangengroepen: 

Transparantie in onze communicatie vinden we ontzettend belangrijk. We kiezen er dan ook voor om uitgebreid in dialoog te gaan met de georganiseerde actoren van het middenveld, belangenorganisaties enz. 

Brede bevolking en gebruikers:

Ook de brede groep van omwonenden en de gebruikers van de Ring en het omliggende wegennet, betrekken we sinds 2017 via een uitgebreid overleg- en participatieproces. Dankzij een open en intensieve communicatie houden we iedereen van de verschillende stappen op de hoogte. 

Lees meer over het intensieve participatietraject met de bevolking dat we in het voorjaar van 2019 hebben georganiseerd. 

Bedrijven en gebruikers: 

Met bedrijven voorzien we nauwe samenwerking en grondig overleg rond concrete projecten in hun omgeving. Naast een stand van zaken van het geïntegreerd planproces, komen daarbij de minderhinder-aanpak en de mogelijke fasering van werken aan bod.  

Samen met de bedrijven denken we na over de mobiliteit van de toekomst. In 2018 werd hiervoor het New Mobility Network opgericht. Surf naar newmobilitynetwork.be voor meer info. 

Brede inbedding 

Werken aan de Ring staat niet op zich, maar schrijft zich in een breder verhaal in voor de regio. Daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande samenwerkingsstructuren en overlegfora. Op die manier kunnen we rekening houden met alles wat er in de ruime omgeving beweegt.

Intergewestelijke samenwerking 

Dat Werken aan de Ring nood heeft aan intergewestelijke samenwerking, spreekt voor zich. Hiervoor hebben we onderstaande structuur voorgesteld: