Nieuwe studie bekijkt ook ‘Ring Oost’

Bevraging Ring Oost

Om de studie over de toekomst van de oostelijke Ring rond Brussel vorm te geven, hebben we jou nodig. We willen weten welke problemen je als omwonende of gebruiker ervaart, en wat je graag anders zou zien. In een korte enquête peilen we naar de kansen en knelpunten voor alle weggebruikers, voor versterking van het groen en verbetering van de leefbaarheid.

Doe nu mee via ringoost.be.

Nieuwe studie

Het projectgebied van Werken aan de Ring loopt over het noordelijke deel van de Ring, van de E40 richting Gent tot de E40 richting Luik. Maar de Ring loopt verder langs het oostelijke deel van de Ring rond Brussel. Ook dat deel is intussen verouderd en heeft moeite om de huidige verkeersstromen vlot te laten verlopen. Een nieuwe studie bekijkt nu wat beter kan. Het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid staat daarbij centraal.

De nieuwe studie zal zich niet beperken tot enkel de weginfrastructuur van de Ring. Mobiliteit stopt immers niet aan het einde van een weg, maar hangt nauw samen met de ruime omgeving die ze ook beïnvloedt. Daarom is deze studie een uitgelezen kans om te onderzoeken wat er in de regio voor verbetering vatbaar is, zodat we de algemene leefbaarheid kunnen verhogen. Zo zal er aandacht zijn voor onder meer sluipverkeer, geluidsoverlast, moeilijke oversteekplaatsen voor zachte weggebruikers en versnippering van groen.

Zoniënwoud dwars doormidden

 Het oostelijke deel van de Ring loopt door een van de grootste beboste gebieden van België, het Zoniënwoud. Het is er aangenaam wandelen, fietsen, joggen en paardrijden, maar de Ring die het Zoniënwoud dwars doormidden snijdt, werkt als een harde grens. De Ring vormt ook een barrière voor de dieren en planten die in het gebied leven en kan voor dieren die de oversteek wagen erg gevaarlijk zijn. Om die barrièrewerking van de Ring te milderen, onderzoeken we hoe we beide delen van het woud weer dichter bij elkaar kunnen brengen en hoe we het als een ecologisch geheel kunnen versterken.

Lokale overlast verminderen

Omdat het verkeer op de Ring zelf vaak opstropt, zoeken automobilisten andere oplossingen weg van de Ring. De woonkernen rondom krijgen daardoor flink wat sluipverkeer te slikken waardoor de leefbaarheid er onder druk komt te staan. In de studie zal worden gezocht naar oplossingen om dit verkeer dat niet in de woonkernen thuishoort, er weer weg te halen. Diezelfde woonkernen kampen ook geregeld met geluidsoverlast.

We bekijken dan ook wat voor deze problematiek mogelijke oplossingen zijn.

Multimodale aanpak

Verkeer zal in de toekomst steeds verder evolueren naar een multimodale mobiliteit waarbij de verschillende vervoerswijzen op elkaar zijn afgestemd. Overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere kan dan snel en eenvoudig. De nieuwe studie wil van meet af aan onderzoeken hoe we de verschillende modi kunnen versterken: we bekijken waar en hoe we de fiets- en voetgangersinfrastructuur kunnen verbeteren en hoe we het openbaar vervoer in de regio kunnen optimaliseren. Uiteraard wordt ook de automobiliteit onder de loep genomen. De inrichting van de kruispunten en hoe die beter kan, wordt onderzocht.

Mobiliteitsstudie in brede zin

Kortom, net als voor het noordelijke deel van de Ring streven we voor het oostelijke deel naar een studie die mobiliteit in de brede zin van het woord bekijkt. Het team dat deze studie uitvoert zal daarom onderzoeken hoe we zowel de kruispunten als de brede omgeving op een toekomstgerichte en kwalitatieve manier kunnen verbeteren.