Veel sluipverkeer wegens de Amerikaanse school.

Deze bemerking werd alvast meegegeven aan de gemeente. De impact van het programma wordt onderzocht met het provinciaal verkeersmodel. De ontdubbeling van de R0 zal na realisatie verkeer uit de woonkernen wegtrekken. Om dit positief effect te realiseren en in de toekomst te bestendigen, is het noodzakelijk om aanvullend op de ontdubbeling maatregelen te nemen op het onderliggende wegennet. Daarom wordt per zone een verkeersstructuurschets uitgewerkt die aangeeft hoe het gewenste netwerk er kan uitzien. Op die manier wordt duidelijk welke ingrepen op gewestelijk en gemeentelijk niveau noodzakelijk zijn.

Auto