FAQ

Algemene vragen 

Wat willen jullie bereiken met Werken aan de Ring?

Werken aan de Ring is een geïntegreerd programma met twee belangrijke doelstellingen: de mobiliteit in de regio verbeteren en de leefbaarheid verhogen.

> Lees meer over wat & hoe
 
Wie neemt het initiatief bij het programma ‘Werken aan de Ring’?

De Werkvennootschap is initiatiefnemer. Zij zijn de projectvennootschap, opgericht door de Vlaamse Regering om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken. De Werkvennootschap doet dit in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

> Lees meer over De Werkvennootschap

Waarom is het programma ‘Werken aan de Ring’ noodzakelijk?

De infrastructuur van de Ring rond Brussel (R0) is verouderd en niet meer aangepast aan de verkeersnoden van vandaag.   

> Lees meer over het waarom

Wie wordt er allemaal betrokken bij het programma?

Werken aan de Ring hecht veel belang aan participatie en aan samenwerking met alle belanghebbenden. We hanteren daarom een vijfsporenbeleid. 

Timing en procedure  

Wanneer starten de werken? 

De herinrichting van het noordelijk deel van de Ring verloopt via een geïntegreerd planningsproces. Daarnaast worden tal van projecten versneld uitgevoerd: fietssnelwegen, infrastructuur voor het openbaar vervoer, mobipunten en enkele op- en afrittencomplexen. 

Meer info over de projecten

Welke stappen zijn er tot nu toe gezet? Welke stappen volgen nog? 

Het geïntegreerd planningsproces voor de herinrichting van Ring Noord startte met de publicatie van de startnota in mei 2018. Daarop volgde een publieke raadpleging. De input hiervan werd verwerkt in de scopingnota, gepubliceerd in juni 2019. Het hele planningsproces volgt een vast stramien en zal resulteren in een nieuw GRUP en een voorkeursalternatief. 

> Lees meer over het geïntegreerd planningsproces

Minder-Hinder

Op welke manier wordt de hinder van de werken beperkt?

Bij infrastructuurwerken is hinder onvermijdelijk. We doen er alles aan om die zoveel mogelijk te beperken en iedereen goed geïnformeerd te houden. 

Lees meer over Minder-Hinder

Quick wins 

Wat zijn quick wins? 

Quick wins zijn deelprojecten die naar voor worden geschoven in het proces en sneller gerealiseerd kunnen worden dan de herinrichting van de Ring zelf. 

Welke quick wins worden aangepakt? 

We leggen tien fietssnelwegen aan, drie openbaar vervoersverbindingen, twee groenverbindingen, acht mobipunten en verschillende deelprojecten in de zone Ring Noord en in de Zone Ring Oost. 

Bekijk alle projecten

Is er een quick win in mijn buurt? 

Op onze projectenpagina kan je de filter gebruiken om te kijken welke quick wins in jouw gemeente worden aangepakt. 

Bekijk alle projecten

Bij wie kan ik terecht met vragen over een quick win die in uitvoering is? 

Wanneer een werf in uitvoering is, staat de bereikbaarheidsadviseur je bij wanneer je dringende vragen hebt over bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werken.  

Communicatie en inspraak 

Hoe blijf ik op de hoogte van Werken aan de Ring? 

Op de website vind je steeds de juiste informatie, volg onze facebookpagina of schrijf je onderaan de pagina in op onze digitale nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste informatie.  

> Naar de facebookpagina

Welke acties ondernemen jullie verder om ons te informeren Werken aan de Ring? 

Behalve de nieuwsbrief, een Facebookpagina en een Instagrampagina publiceren we op geregelde tijdstippen een krant die alle bewoners in de regio van de Ring thuis ontvangen. Over werven die in uitvoering zijn houden we omwonenden op de hoogte via bewonersbrieven en nieuwsbrieven. Om iedereen de kans te geven met ons van gedachten te wisselen, organiseren we regelmatig infomartken en gespreksavonden.

Agenda

Alle edities van de krant

Waar kan ik terecht als ik vragen heb? 

Als je nog vragen hebt, dan kan je die stellen via het contactformulier op de website. 

Stel je vraag

Bij wie kan ik terecht als ik hinder ondervind door de werken? 

Als je hinder ondervindt van werken die kaderen binnen Werken aan de Ring, dan kan je contact opnemen met de bereikbaarheidsadviseur

Ga terug