Leefbaarheid in de regio

De leefbaarheid in de regio verbeteren doen we door te investeren in de bebouwde ruimte, de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Daarnaast willen we met Werken aan de Ring ook het groenblauw ecologisch netwerk herstellen en verbeteren.

Bebouwde ruimte

Barrièrewerking van de autosnelwegen verminderen

Bij de aanleg van de autosnelwegen in het gebied van Werken aan de Ring werd weinig rekening gehouden met de omgeving. Woonkernen werden gesplitst en bestaande verbindingen werden opgeheven. Met ons programma willen we de barrièrewerking van de autosnelwegen verminderen of zelfs opheffen door lokale verbindingen te herstellen of te verbeteren.

Sluipverkeer terugdringen

De lokale verkeersdruk weegt op de steden en gemeenten in de buurt van de R0. Door die verkeersdruk staat ook het openbaar vervoer in de file en is er een grotere onveiligheid voor de zachte weggebruiker. Door lokale ingrepen uit te voeren trachten we het sluipverkeer terug te dringen en de woonkernen op te waarderen.

Geluidsimpact

In de woonkernen, maar ook in de ruime omgeving van de Ring en de groengebieden zoals het Zoniënwoud en het Laarbeekbos is er geluidsoverlast. Door geluidswerende ingrepen willen we de overlast verminderen, bijvoorbeeld door een betere integratie van de infrastructuur in de omgeving, beplante taluds of geluidsschermen.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit rond drukke verkeersassen is er slecht aan toe. Met Werken aan de Ring willen we ons steentje bijdragen door de luchtkwaliteit te helpen verbeteren. Evident is dat niet. Enerzijds willen we alle belanghebbende sensibiliseren tot een mental shift, een gedragsverandering naar het gebruik van duurzame vervoersmodi. Anderzijds zijn er ook de ruimtelijke maatregelen zoals het realiseren van open bouwblokken, het plaatsen van bermen of groenbuffers …

Groenblauw ecologisch netwerk

Herstel, versterking en ontsnippering van het groenblauw netwerk

Door de jaren heen zijn de bestaande water- en groengebieden rond de Ring versnipperd geraakt. Die versnippering willen we terug ongedaan maken door in te zetten op hoogwaardige verbindingen. Om die gebieden terug in ere te herstellen en verder te ontwikkelen werken we samen met o.a. de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij.

Milieu-impact bewaken

We waken tijdens het programma van Werken aan de Ring ook over de milieu-impact van de nieuwe infrastructuren. Voor de projecten binnen het programma worden uitgebreide effectenbeoordelingen opgemaakt, zoals een plan-MER en project-MER. Maar ook voor de nieuwe tram(bus)lijnen van het Brabantnet werd de milieu-impact als criterium gebruikt voor het afwegen van alternatieve tracés.

Ruimtebeslag beperken

We besteden veel aandacht om zowel de mens als de natuur en het landschap te beschermen door het directe ruimtebeslag te beperken en de verstoring van relaties tot een minimum te herleiden. Bij de studie voor de herinrichting van het noordelijk deel van de R0 wordt het potentieel ruimtebeslag in kaart gebracht. Momenteel worden verschillende alternatieven in functie van de ruimtelijke impact zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht.

Waterbeheer

In overleg met de waterbeheerders werken we een gepaste infiltratie en buffering van afstromend hemelwater uit. Bestaande knelpunten rond de waterhuishouding worden maximaal opgelost of gemilderd.

Ga terug