Begrippen van Werken aan de Ring

Wat is een...

 
Ecoduct

Een ecoduct, ook wel een ecopassage genoemd,  is een speciaal ingericht viaduct dat wilde dieren toelaat om op een veilige en ongestoorde manier de weg over te steken. Vaak gebruikt men een ecoduct om natuurgebieden, waar wegen doorlopen, met elkaar te verbinden.

Ecotunnel

Een ecotunnel heeft hetzelde doel als een ecoduct. Het is speciaal ingericht zodat kleinere diersoorten ongestoord, veilig en ondergronds wegen kunnen ‘onder’steken. hier is het niet bedoeld voor wilde dieren, zoals bij een ecoduct, maar voor de kleinere diersoorten.

Effectbeoordeling

Hierbij evalueert en analyseert men wat de mogelijke effecten zullen zijn voor milieu, samenleving en mens. Daarnaast bekijkt men welke aanpak men kan hanteren om die mogelijke effecten te verhinderen, indammen of herstellen.

Fly-over

Een fly-over is een ongelijkvloerse ofwel vrije kruising van twee sporen of wegen. Deze verbindingsweg, aangelegd als viaduct, moet een betere doorstroming garanderen.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het planteam maakt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op waarin bestemmingswijzigingen in een bepaald gebied binnen Vlaanderen worden vastgelegd.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de effecten, zowel negatief als positief, van een bepaald project op de maatschappij te berekenen en in te schatten. Zowel financiële als maatschappelijke kosten en baten worden in rekening gebracht. Bijvoorbeeld de effecten of impact van het gebruik van geluidswanden, van groene bufferzones, van een fietsbrug, …

Modal shift

Met de modal shift willen we de vervoerwijzekeuze veranderen in het voordeel van andere modi (fiets, openbaar vervoer, deelmobiliteit…) en zo de wagen in het straatbeeld verminderen. Het doel is om een duurzame en toekomstgerichte model split te bereiken.

Modal split

De modal split is de procentuele verdeling van het totale vervoer in een land over de soorten vervoerwijzen (modaliteiten: auto, fiets, openbaar vervoer,...). Afhankelijk van hoe groot het aandeel van bepaalde modi is, kan er al dan niet gesproken worden over een ambitieuze model split. Een voorbeeld van een ambitieuze model split is 50% wagen en 50% andere modi zoals fiets, openbaar vervoer of deelmobiliteit.

Milieubeoordeling

Eén van de effectbeoordelingen is een planmilieueffectenrapport (plan-MER). Dit rapport wordt opgemaakt door een team van erkende MER-deskundigen. Daarin beschrijven ze de resultaten van hun onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op milieu, mens en samenleving.

Openbaar onderzoek

De resultaten van de onderzoeken zijn openbaar. Er kunnen gedurende 60 dagen opmerkingen of bezwaren ingediend worden over het ontwerp van GRUP, het ontwerp plan-MER en eventueel andere effectbeoordelingen.

Planteam

Het planteam is verantwoordelijk voor het geïntegreerd planningsproces en bereidt het GRUP voor. De definitieve beslissing over een GRUP wordt genomen de Vlaamse regering. Voor de herinrichting van de Ring bestaat het planteam uit het departement Omgeving en De Werkvennootschap.

Procesnota

De eerste versie van de procesnota hoort bij de startnota en omschrijft twee zaken. Ten eerste hoe het proces wordt gepland en ten tweede hoe het effectief zal uitgevoerd worden. Het is een dynamisch document dat in elke fase van het proces geactualiseerd wordt. De nota geeft weer wat de aanpak, overleg- en participatiemomenten en de resultaten van elke fase in het proces zijn.

Ruimtelijk structuurplan

Dit plan is een wetenschappelijke studie die toelicht hoe we in Vlaanderen met onze schaarser wordende open ruimte moeten omgaan. Dit wordt bestudeerd vanuit vier invalshoeken: de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur (dit is onder meer de mobiliteitsinfrastructuur zoals autowegen, fietspaden, trein- en tramlijnen en waterwegen).

Scopingnota

Het planteam verwerkt de adviezen, reacties en opmerkingen uit het eerste participatiemoment en de publieke raadpleging in een scopingnota. Hierin wordt duidelijk hoe met alle suggesties om het plan te verbeteren rekening wordt gehouden of wat de bijkomende aandachtspunten zijn.

Stadsboulevard of parkway

Een stadsboulevard is een brede, veilige laan met per rijrichting een rijstrook voor auto’s met meestal een groene middenberm (met bomen of bloemen). Op een stadboulevard wordt ook ruimte voor het openbaar vervoer en zachte weggebruikers zoals fietsers en voetgangers voorzien.

Startnota

De startnota verduidelijkt de doelstellingen van het GRUP (het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan), bakent het plangebied af en beschrijft de aanpak van het onderzoek naar milieueffecten. De startnota toont de eerste onderzoeksresultaten van het geïntegreerd planningsproces van het GRUP. Met de startnota en de bijhorende procesnota start de Vlaamse overheid het planningsproces voor de concrete uitvoering van het GRUP formeel op.

Afkortingen

 
AMS

Ambitieuze Model Shift

AWV

Agentschap Wegen en Verkeer

GPP

Geïntegreerd Planningsproces

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

MER

Milieueffectenrapport

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MOW

Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Beleid

P&R

Park & Ride

Ga terug