Regionale ambities

Werken aan de Ring kadert in een breder verhaal in de regio, zowel geografisch als qua visie. Daarom vertrekken we telkens van een grondige gebiedsanalyse op het vlak van ruimte en mobiliteit. Op die manier houden we rekening met de uitdagingen van de hele regio. 

Die uitdagingen liggen op het vlak van mobiliteit, maar evenzeer op dat van ruimtelijke ordening, bevolkingsgroei, werkgelegenheid, economie, ecologie, het bewaren, herstellen en versterken van groenblauwe verbindingen en open ruimte. Werken aan de Ring kan met andere woorden onmogelijk los gezien worden van wat er in de regio gebeurt. 

De regionale ambities spelen zich af binnen de functionele stedelijke regio van Brussel en de Vlaamse Rand. Die functionele stedelijke regio is het gebied waarin de bewoners dagelijks gebruik maken van de mogelijkheden om te wonen, te werken en te ontspannen. De verwevenheid tussen die locaties is zo groot dat hun problemen niet eenzijdig aangepakt kunnen worden.

“Verkeer, mensen en groenblauwe netwerken gaan over grenzen heen. ”

In Vlaanderen staan de vervoerregio’s in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Werken aan de Ring stemt zijn multimodale aanpak nauw af met deze en andere beleidsplannen. We werken dan ook nauw samen met alle actoren in de regio.

Naar de vervoerregio’s

In onze aanpak streven we naar een ambitieuze modal shift. Dit betekent dat het aandeel duurzame verplaatsingen (te voet, per fiets, bus, trein, tram of metro) in het woon-werkverkeer in de regio moet toenemen tot 50%. 

 Lees er alles over in de visienota