Gaat deze verbreding niet een aanzuigeffect teweegbrengen? Is ze met andere woorden niet eerder een tijdelijke oplossing?

De ring zal altijd een gezellige drukte kennen. Je zal op spitsmomenten kunnen rijden (in plaats van stilstaan vandaag de dag), maar niet aan volle snelheid. Wel zullen de vertragingen door de vele hinderincidenten en accidenten verdwijnen. Deze bijkomende capaciteit zorgt voor het terughalen van het sluipverkeer uit de dorpskernen. We beseffen dat er grenzen zijn aan het voorzien van bijkomende capaciteit en ontwerpen vraagsturend i.p.v. vraagvolgend. Door betere alternatieven aan te bieden en deze tijdens de werken te verduurzamen willen we mensen in de bus, op de fiets en in de trein houden. De omgeving rond de hoofdstad kent demografische en tewerkstellingsuitdagingen. Wij ontwerpen een ring die ook op deze uitdagingen een antwoord kan bieden.

Kortom, de ontdubbeling van de R0 zal na realisatie verkeer uit de woonkernen halen. Opdat dit positief effect ook in de toekomst bestendigd kan worden, is het noodzakelijk om aanvullend op de ontdubbeling maatregelen te nemen op het onderliggende wegennet. Daarom wordt per zone een verkeersstructuurschets uitgewerkt die aangeeft hoe het gewenste netwerk er kan uitzien. Op die manier wordt duidelijk welke ingrepen op gewestelijk en gemeentelijk niveau noodzakelijk zijn.

Auto