Ringinfrastructuur

Alternatieven voor de Ring worden onderzocht

Kom meer te weten over de oplossingsrichtingen in onderstaand filmpje

Drie oplossingsrichtingen

Momenteel lopen twee belangrijke studies: het milieueffectrapport (MER) en de maatschappelijke kostenbaten-analyse (MKBA). Op basis van die twee studies zal de Vlaamse Regering een ontwerp-GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voorlopig vaststellen, in lijn met het voorkeursalternatief.

Naast de investeringen in openbaar vervoer, fietssnelwegen en leefbaarheid in de brede regio rondom de Ring omvat het programma Werken aan de Ring ook de herinrichting van de Ring rond Brussel zelf. Ook daar zijn investeringen in leefbaarheid, groenverbindingen, fietsverbindingen en openbaar vervoer voorzien. Om dat te realiseren moeten heel wat procedures worden doorlopen, en worden momenteel een alternatieven bestudeerd.

Plandoelstellingen

Voor de herinrichting van de Ring loopt een geïntegreerd planningsproces. Dat is het proces dat nodig is om bestemmingen te wijzigen aan de hand van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In dat planningsproces formuleren we een aantal plandoelstellingen rond verkeersveiligheid en doorstroming, leefbaarheid, multimodale  bereikbaarheid en landschappelijke inpassing. Om die doelstellingen te realiseren werd een basisplan opgesteld. Voor de herinrichting van de Ring gaat het om een voorontwerp met scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, met in elke richting drie rijstroken voor het doorgaand verkeer en twee voor het lokaal verkeer.

Dit voorontwerp omvat eveneens landschappelijke verbindingen (ecoducten) over de Ring, fietsverbindingen over en onder de Ring, verbeteringen aan het groen-blauwe netwerk, enz. Zo’n geïntegreerd planningsproces vraagt om inspraak van bevolking, gemeenten, belangengroepen en alle andere stakeholders. In juni en juli 2018 werd die publieke raadpleging gehouden.

Op basis van alle inspraak die werd verzameld en bestudeerd, werden een aantal alternatieven op het basisplan geformuleerd. Die alternatieven zijn andere manieren om de plandoelstellingen te bereiken. Het kan gaan om een verschillend aantal rijstroken, mogelijke wijzigingen aan het lengteprofiel (hoe hoog of laag de Ring ten opzichte van zijn omgeving komt te liggen), mogelijke overkappingen, en het aantal op- en afritten of de locatie ervan.

Alle alternatieven worden bestudeerd

Al de alternatieven zijn verder uitgewerkt en bestudeerd op vlak van technische haalbaarheid. Dit wordt neergeschreven in een scopingnota.

Momenteel worden alle alternatieven bekeken in een onafhankelijk MER. Dit MER onderzoekt mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu. Aan de hand van een MKBA worden van alle alternatieven de maatschappelijke kosten en baten in kaart gebracht. Het gaat niet enkel om financieel-economische baten, maar ook om maatschappelijke baten op vlak van leefbaarheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast enz. Op basis van die twee studies zal de Vlaamse Regering een ontwerp-GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voorlopig vaststellen, in lijn met het voorkeursalternatief.