Integrale projecten

We werken aan het vernieuwen van de oude infrastructuur door de logica en leesbaarheid ervan te verhogen. We trachten de verkeersveiligheid te verbeteren om zo het aantal incidenten en ongevallen te verminderen en de doorstroming te verbeteren. De leefbaarheid in de regio verbeteren doen we door te investeren in de bebouwde ruimte, de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Daarnaast willen we met Werken aan de Ring ook het groenblauw ecologisch netwerk herstellen en verbeteren.

We bekijken hoe verkeersstromen van elkaar gescheiden kunnen worden. Zo voorkomen we dat doorgaand verkeer minder gehinderd wordt door lokaal verkeer en omgekeerd. Slecht ingerichte kruispunten en ontbrekende rechtstreekse verbindingen tussen de Ring en de aansluitende autosnelwegen pakken we aan om een betere doorstroming mogelijk te maken.